Aktualizovaná pravidla návštěv

9.12.2020

Vážení,

přinášíme vám doplňující informace k možnosti návštěv klientů našeho zařízení vycházející z Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV ze dne 2.12.2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Nejprve je třeba připomenout, že po dobu nouzového stavu, tj. prozatím do 12.12.2020, platí stále zákaz návštěv ve vybraných zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

1. Výjimku ze zákazu návštěv mají:

1.1 uživatelé s omezenou svéprávností,

1.2 uživatelé se zdravotním postižením,

1.3 uživatelé, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav (a návštěva by to mohla zlepšit),

1.4 uživatelé v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

(V tomto případě rezervace návštěvy není nutná, postačí dohoda se sociální pracovnicí. Testování není nutné, ale doporučujeme ho. O návštěvě rozhoduje tým pracovníků v přímé péči a schvaluje ředitel zařízení).

 

Vláda ČR přijala dne 30.11.2020 usnesení č. 1264 o přijetí krizového opatření, kterým přidává další výjimku možnosti návštěvy.

 

2. Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:

2.1 osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem,

2.2 osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS zprávou zaslanou odběrovým místem a prokáže se zároveň občanským průkazem k ověření totožnosti),

2.3 osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutím KHS a prokáže se zároveň občanským průkazem k ověření totožnosti).

(V tomto druhém případě je rezervace návštěvy nutná. Nelze navštívit covid pozitivního klienta).

 

POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření, je možné si nechat udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování). Zařízení nemá povinnost toto testování provádět.

Seznam odběrových míst je k dispozici na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Abychom vám umožnili navštívit své blízké a zjednodušili celou proceduru absolvování testů, rozhodli jsme se, že budeme provádět POC testy přímo v zařízení ve vybrané dny prostřednictvím svých zdravotnických pracovníků. Jde o vstřícnost rodinám a zajištění kontaktu pro naše klienty. Testování bude bezplatné.

Vzhledem k tomu, že zdravotnický personál se musí především starat o klienty a nemůžeme ho uvolňovat pro účely testování kdykoli, bude nutné si termín předem rezervovat.

 

Postup pro návštěvy podle bodu 2.1

Zájemce o návštěvu, který bude požadovat provedení antigenního testu v zařízení, si rezervuje termín návštěvy na tel. čísle 491 401 807 (sociální pracovnice) v pracovní dny v čase od 8,00 do 15,00 hodin.

 

Termíny návštěv:

ÚTERÝ:                                13,00 – 17,00 hodin

ČTVRTEK:                          13,00 – 17,00 hodin

 Termíny návštěv pro testování budou platné po dobu nouzového stavu.

  • Návštěva vyčká na výzvu k provedení antigenního testu před vchodem do budovy.

  • Před odběrem je nutné vyplnit čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu s provedením testu (obsah čestného prohlášení vychází z Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV a zároveň bude sloužit jako podklad pro zpětnou refundaci nákladů testování. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test nebude proveden a není možná návštěva). Zároveň návštěva obdrží Potvrzení o provedení POC testu, které bude moci využít v následujících 48 hodinách v našem zařízení nebo v jiném zařízení sociálních služeb, kam půjdete na návštěvu.

  • Po odběru a vyplnění dotazníku vyčká návštěva na výsledek testu (cca 10 minut).

  • V případě negativního testu si návštěva vydezinfikuje ruce, nasadí respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor bude mít návštěva vlastní, který při vstupu do návštěvní místnosti vybalí z originálního obalu.

 

OBECNÉ PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNOST VYKONAT NÁVŠTĚVU

Termíny návštěv:

ÚTERÝ:                                13,00 – 17,00 hodin

ČTVRTEK:                          13,00 – 17,00 hodin

SOBOTA:                             13,00 – 17,00 hodin

V sobotu mohou přijít pouze návštěvy podle bodu 1 a dále podle bodu 2.2 a 2.3. V tento den neprovádíme POC testy vzhledem k omezenému počtu zdravotnických pracovníků o víkendu.

  • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné místnosti.

  • Každá návštěva bude mít svůj vlastní respirátor třída FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do návštěvní místnosti si vydezinfikuje ruce.

  • Každá návštěva vyplní čestné prohlášení s výjimkou těch, kteří vyplňují čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu před provedením POC testu.

  • Pokud návštěva nebude souhlasit s uvedeným režimovým opatřením k návštěvám, nebude vpuštěna do budovy a bude muset počkat až na úplné uvolnění návštěv.

Děkujeme za pochopení a respektování pravidel a pokynů pracovníků zařízení.

 

Přílohy:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a informovaný souhlas s provedením antigenního testu 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_doklad testu formou SMS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_návštěvy_bez testování

Desatero pro návštěvy

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...