Individuální plánování

Podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je  poskytovatel sociálních služeb povinen „plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců.“

uhnem-socprac
Cílem individuálního plánování je, aby služba byla poskytována podle osobních cílů, potřeb a schopností každého uživatele. Sociální pracovnice v rámci druhého sociálního šetření mj. dojednává se zájemcem konkrétní rozsah a způsob, jakým bude sociální služba poskytována. Tyto informace slouží jako základ pro tvorbu individuálního plánu. V průběhu poskytování sociální služby má uživatel k dispozici svého klíčového pracovníka (důvěrníka), který společně s uživatelem plánuje rozsah a způsob pomoci, který odpovídá individuálním potřebám daného uživatele. Plánují a vyhodnocují společně jednotlivé kroky k naplnění cílů, které chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout. Klíčový pracovník vše zaznamenává do individuálního plánu daného uživatele, který je veden v písemné podobě.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...