Smlouva o poskytnutí sociální služby

V případě uvolnění místa v zařízení kontaktuje sociální pracovnice vybraného zájemce a předá mu informace k nástupu (2. sociální šetření – před nástupem do zařízení). V rámci druhého sociálního šetření jsou dohodnuty konkrétní podmínky poskytování služby, její rozsah a podpora tzv. plánování služby. Rozsah a míra podpory není u všech uživatelů stejná, ale závisí na potřebnosti daného uživatele.

Po úspěšném jednání se zájemcem o službu následuje uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavírána nejdéle v den zahájení poskytování sociální služby. Je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva o poskytnutí sociální služby může být změněna nebo zrušena pouze písemně a to se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

  • označení smluvních stran,
  • druh sociální služby,
  • rozsah poskytování sociální služby,
  • místo a čas poskytování sociální služby,
  • výši úhrady za sociální služby, způsob jejího placení včetně způsobu vyúčtování,
  • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
  • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
  • dobu platnosti smlouvy.

stažený soubor (13)
Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Domovy Na Třešňovce mohou odmítnout uzavřít smlouvu z těchto důvodů:

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...