QMSS

 

Základní informace o QMSS 

Systém QMSS je nástroj pro naplnění záměrů organizace při současném plnění všech požadavků relevantních zainteresovaných stran.

Systém QMSS podporuje cyklus plánování, vytváření podmínek, realizace, měření, přezkoumání, hodnocení a zlepšování efektivnosti.

Systém QMSS nabízí vyvážený pohled na řízení organizace z pohledu předpokladů a dosažených výsledků.

Systém QMSS transparentně nastavuje rozsah, obsah a garance spojené s deklarovanou nabídkou služeb.

Systém QMSS podporuje zvyšování kvality služeb, jejich odbornost a bezpečnost.

Systém QMSS provazuje v organizaci identifikované struktury v souladu se záměry a cíli organizace.

Systém QMSS reflektuje velikost a prostředí organizace.

Systém QMSS posiluje řídící kompetence a odpovědnost managementu organizace.

Systém QMSS pomáhá při optimalizaci personálního zajištění služby a indikuje v reálném čase potřeby v této oblasti, včetně přetížení pracovníků.

Systém QMSS zvyšuje toleranci pracovníků ke změnám a podporuje formu učící se organizace.

Systém QMSS umožňuje efektivní vedení optimální formy dokumentace a nezatěžuje organizaci nadbytečným dokumentováním.

Systém QMSS vychází z kultury organizace na pozadí pěti struktur. Je to přiměřený počet pohledů na systém, který napomáhá k jeho objektivnímu vnímání, efektivní implementaci, prověřování a zlepšování systému. Do struktur budou promítány požadavky, zvyklosti a dobré praxe všech relevantních zainteresovaných stran.

teamV červenci roku 2011 se naše zařízení zapojilo do projektu s názvem „Kompletní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém.“ Projekt byl financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Systém QMSS zahrnuje požadavky standardů kvality sociálních služeb i další související oborové a legislativní normy. V rámci tohoto projektu byl v našem zařízení implementován Systém řízení kvality sociálních služeb (dále jen Systém QMSS). Projekt byl zakončen po 22 měsících v dubnu 2013 externím auditem, kdy nezávislí externí hodnotitelé zhodnotili zavedení Systému QMSS v organizaci.

Systém QMSS znamená specifický přístup k řízení organizace, jehož základem je celistvý pohled na organizaci jako na soustavu pěti oblastí (struktur), které jsou spolu navzájem propojeny, tvoří logický celek, který umožní lépe vnímat a poznat organizaci. Ke každé oblasti (struktuře) lze přiřadit procesy (činnosti), prostřednictvím kterých se jednotlivé oblasti (struktury) řídí. Na základě analýzy stavu jednotlivých struktur a jejich provázanosti je možné objektivně posuzovat kvalitu jednotlivých procesů, které v organizaci probíhají.

 

Struktury

Vzniklý Systém QMSS se skládá z pěti navzájem propojených struktur:

 

Struktury 

Procesy, probíhající v rámci jednotlivých struktur

 Struktury Procesy, které dané struktury řídí
 Struktura záměrů

 1ŘP Řízení organizace

2ŘP Správa financí

6ŘP Materiálně technické zabezpečení

 Struktura služeb

 1H Jednání se zájemcem o službu

2H Poskytování sociální služby

4ŘP Řízení kvality

 Struktura procesní  tvořena jednotlivými procesy
 Struktura organizační  3ŘP Řízení lidských zdrojů
 Struktura dokumentační  5ŘP Řízení dokumentace

 

Správcem celého systému je ředitel organizace, který zodpovídá za jeho funkčnost, za to, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány struktury potřebné pro fungování systému. V rámci organizace byl stanoven správce dokumentace, který zodpovídá za proces řízení dokumentace. Změny v systému jsou řízeny v rámci procesu Řízení kvality. Kvalita je ověřována prostřednictvím kontrolního systému v organizaci.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...