Obnovení návštěv v DOZP v Riegrově ulici č.p. 594

Vážení příbuzní a blízcí uživatelů domova pro osoby se ZP,

rozhodnutím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje byla zrušena mimořádná hygienická opatření k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 v Domovech Na Třešňovce, Riegrova 594 (DOZP). Níže naleznete podmínky obnovení návštěv v DOZP.

Karanténa v domově pro seniory na adrese Riegrova 837 stále trvá.

Podmínky pro návštěvy:

 • osoba se musí podrobit POC testu, a to s negativním výsledkem,
 • test se nevyžaduje u osob, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS zprávou zaslanou odběrovým místem a prokáže se zároveň občanským průkazem k ověření totožnosti),
 • test se nevyžaduje u osob, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutím KHS a prokáže se zároveň občanským průkazem k ověření totožnosti).

Abychom vám umožnili navštívit své blízké a zjednodušili celou proceduru absolvování testů, rozhodli jsme se, že budeme provádět POC testy přímo v zařízení prostřednictvím svých zdravotnických pracovníků. Jde o vstřícnost rodinám a zajištění kontaktu pro naše klienty. Testování bude bezplatné.

Postup pro návštěvy:

 • Termín návštěvy je nutno telefonicky rezervovat u sociální pracovnice paní Světlany Peškové na telefonním čísle 491 401 884 nebo 602 694 363.
 • Termíny návštěv jsou každý den odpoledne od 13,00 – 17,00 hodin.
 • Návštěva vyčká na výzvu k provedení antigenního testu před vstupem do budovy.
 • Před odběrem je nutné vyplnit čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu s provedením testu (obsah čestného prohlášení vychází z Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV a zároveň bude sloužit jako podklad pro zpětnou refundaci nákladů testování. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test nebude proveden a není možná návštěva). Zároveň návštěva obdrží Potvrzení o provedení POC testu, které bude moci využít v následujících 48 hodinách v našem zařízení nebo v jiném zařízení sociálních služeb, kam půjdete na návštěvu.
 • Po odběru a vyplnění dotazníku vyčká návštěva na výsledek testu (cca 10 minut).
 • V případě negativního testu si návštěva vydezinfikuje ruce, nasadí respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor bude mít návštěva vlastní, který při vstupu do návštěvní místnosti vybalí z originálního obalu.
 • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné místnosti.
 • Počet návštěv na jednoho klienta je omezen na 2 osoby ve stejném čase. Délka návštěvy je cca 45 minut.
 • Každá návštěva bude mít svůj vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do návštěvní místnosti si vydezinfikuje ruce.
 • Každá návštěva vyplní čestné prohlášení s výjimkou těch, kteří vyplňují čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu před provedením POC testu.
 • Pokud návštěva nebude souhlasit s uvedeným režimovým opatřením k návštěvám, nebude vpuštěna do budovy a bude muset počkat až na úplné uvolnění návštěv.

Děkujeme za pochopení a respektování pravidel a pokynů pracovníků zařízení.

A ještě odpovědi na Vaše dotazy:

Pokud jsem očkován proti COVID-19, musím se i tak prokazovat při návštěvě negativním POC nebo PCR testem?

Ano, prozatím nemáme oficiální stanovisko či nařízení, dle kterého by test neměl být v tomto případě vyžadován.

Pokud pracuji ve zdravotnictví a jsem co 5 dní testován antigenním testem, musím i tak podstoupit test či doložit potvrzení?

Ano, dle usnesení vlády ČR nesmí být test před zahájením návštěvy starší 48 hodin a návštěva o tom musí doložit doklad.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Zuzana Holická, ředitelka

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...