Ošetřovatelská a rehabilitační péče

Ošetřovatelská péče

Cílem ošetřovatelské péče je podpora, udržení a rozvoj zdraví, zachování soběstačnosti a uspokojování základních lidských fyziologických a psychosociálních potřeb uživatelů zařízení.

Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o všeobecné sestry, které mají registraci a mohou pracovat bez odborného dohledu.

 

Úkony ošetřovatelské péče jsou podmíněny indikací lékaře a je možné je provádět pouze v mezích určených lékařem. Praktický lékař dochází do zařízení za uživateli pravidelně 2x týdně (domovy pro seniory) a 1x týdně (domov pro osoby se ZP). Do zařízení rovněž pravidelně dochází i lékaři – specialisté. Jedná se o psychiatra, neurologa, očního lékaře, a gynekologa. Domovy Na Třešňovce nejsou zdravotnickým zařízením, a proto nemůžeme zajistit nemocniční způsob zdravotní péče. Všeobecné sestry ve spolupráci s praktickým lékařem zajišťují termíny objednání u praktického lékaře a u specialistů, vedení zdravotní a ošetřovatelské dokumentace, přípravu a kontrolu naordinovaných léků, aplikace mastí, očních kapek, sledování životních funkcí, odběry biologického materiálu, přístrojová vyšetření, asistenci při drobných lékařských výkonech a některé výkony samy provádí.
Společenský sál v domově pro seniory

Cvičení s rehabilitačními pomůckami

Základní odborné výkony, které zajišťují všeobecné sestry ve spolupráci s lékařem:

Naše zařízení má uzavřeny zvláštní smlouvy se zdravotními pojišťovnami, týkající se poskytování a úhrady ošetřovatelské péče poskytované našim uživatelům. Výkon ošetřovatelské péče se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ošetřovatelská rehabilitace

DSC_0226

 

Cílem ošetřovatelské rehabilitace je udržet uživatele v co možná nejlepší fyzické a  psychické kondici, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, předcházet vzniku imobilizačního syndromu, dekubitů a možným kontrakturám.

Léčebná ošetřovatelská rehabilitace je poskytována uživatelům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o fyzioterapeuty a maséra, kteří mají registraci a mohou pracovat bez odborného dohledu. Tato péče je vždy indikována lékařem.

 V Domovech Na Třešňovce v budově domova pro seniory máme vlastní rehabilitační místnost, která je vybavena mimo jiné:

K poskytování ošetřovatelské rehabilitace, která není indikována lékařem, patří provádění nácviku chůze v chodítku, nácvik přesunu z lůžka na invalidní vozík, samostatné používání invalidního vozíku, polohování uživatelů v lůžku, dechová cvičení, pasivní cvičení na lůžku.

Každý pracovní den po snídani se uživatelé scházejí ke společnému kondičnímu cvičení a protažení pod vedením fyzioterapeuta nebo maséra, 2x v týdnu probíhá skupinové cvičení s pomůckami.

  


ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...