Rozšíření termínů návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

od příštího týdne pro vás rozšiřujeme termíny návštěv v zařízení.

úterý:           13:00 – 17:00 hodin

čtvrtek:        13:00 – 17:00 hodin

sobota:        13:00 – 17:00 hodin

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 osoba navštěvující uživatele se podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatelů nebudeme akceptovat),
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedením očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od  aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
Abychom vám zjednodušili celou proceduru absolvování testů, budeme opět provádět POC testy přímo v zařízení prostřednictvím zdravotnických pracovníků. Testování bude bezplatné.
Postup pro návštěvy:
Termín návštěvy je nutno předem telefonicky rezervovat u sociálních pracovnic.
Před odběrem je nutné vyplnit čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu s provedením testu (obsah čestného prohlášení vychází z Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV a zároveň bude sloužit jako podklad pro zpětnou refundaci nákladů testování. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test nebude proveden a není možná návštěva). Zároveň návštěva obdrží Potvrzení o provedení POC testu, které bude moci využít v následujících 48 hodinách v našem zařízení nebo v jiném zařízení sociálních služeb, kam půjdete na návštěvu.
Po odběru a vyplnění dotazníku vyčká návštěva na výsledek testu (cca 10 minut).
V případě negativního testu si návštěva vydezinfikuje ruce, nasadí respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor bude mít návštěva vlastní.
Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné místnosti.
Počet návštěv na jednoho klienta je omezen na 2 osoby ve stejném čase. Délka návštěvy je cca 45 minut.
Pokud návštěva nebude souhlasit s uvedeným režimovým opatřením k návštěvám, nebude vpuštěna do budovy a bude muset počkat až na úplné uvolnění návštěv.
Vycházky mimo objekt nebo areál zařízení:
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:
a) vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude v izolaci a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění v izolaci bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
b) postup podle bodu a) se nevztahuje na uživatele, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
c) uživatel bude používat v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek  (vždy bez výdechového filtru) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), např. FFP2 nebo KN95.
Děkujeme za pochopení a respektování pravidel a pokynů pracovníků zařízení.

 

Zuzana Holická a zaměstnanci zařízení.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...