Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním domova pro seniory je poskytovat jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, s ohledem na podporu samostatnosti každého uživatele a zachování jeho důstojnosti.

Řídíme se heslem: „Nebudeme měnit Vás k obrazu našich potřeb, ale přizpůsobíme sami sebe, abychom Vám mohli vyhovět.“

NAŠÍM CÍLEM JE

 1. V maximální možné míře řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci svých blízkých, za podpory místně dostupných veřejných služeb, ani sociální službou s nižší mírou podpory.
 2. Podpořit uživatele v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.
 3. Pomoci udržet v maximální možné míře kontakt se svým přirozeným sociálním a kulturním prostředím.

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, zejména od 60 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí, ani jiné v místě dostupné služby.

Přijímáme seniory, u kterých je na základě jednání před započetím poskytování služby zřejmé, že potřebují a chtějí využít individuálně vyjednanou, komplexní a nepřetržitou podporu v rozsahu nabídky služeb zařízení při řešení své nepříznivé sociální situace.

ZÁSADY

Poskytujeme sociální služby, které:

  • zachovávají lidskou důstojnost,
  • vychází z individuálních potřeb,
  • podporují samostatnost,
  • nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace,
  • posilují sociální začleňování,
  • jsou v zájmu našich uživatelů,
  • dodržují lidská práva a základní svobody.

Zásady poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům domova pro seniory.